За нас

Строителна фирма „РУД-Варна“ АД търси парцели за жилищно строителство срещу покупка или обезщетение в гр. Варна.

„РУД-Варна“ АД е строително-инвестиционна компания с дългогодишен опит в областта на строителството. Дружеството стартира своята дейност през 1999г. и вече повече от 20 години се специализира в строителство на жилищни и административни сгради, безизкопно полагане на тръби, пътно строителство, изграждане на външни и вътрешни ВиК мрежи, изграждане и ремонт на телекомуникационни мрежи.

Всички проекти, които „РУД-Варна“ АД изпълнява във високото строителство, са реализирани със собствена инвестиция.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от четири души. Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор е Живко Вълчанов.

Девизът на „РУД – Варна” АД е „Доверие, завоювано с качество и професионализъм“.

Timeline

2020

2020

Август 2020г.

Август 2020г.
Сграда Фамилия 7 получава Разрешение за ползване (Акт 16).

2020

Януари 2020г.

Януари 2020г.
Започна строителството на Фамилия Нова 1 и Фамилия Нова 2 и ще приключи през ноември 2021г. Сградите ще се състоят от един подземен и десет надземни етажа. Ще разполагат с по 51 апартамента всяка – двустайни и тристайни, гаражи и паркоместа.

2019

2019

Август 2019г.

Август 2019г.
Сграда Фамилия 8  получава удостоверение за въвеждане в експлоатация

2019

Юли 2019г.

Юли 2019г.
Сграда Фамилия 6 получава Разрешение за ползване (Акт 16).

2019

Април 2019г.

Април 2019г.
Строителството на Фамилия 7 стартира и ще приключи през ноември 2020г. Сградата ще е на девет етажа и ще се състои от 45 апартамента с площ от 60 кв.м. до 249 кв.м.

2018

2018

Март 2018г.

Март 2018г.
Сгради Фамилия 4 и Фамилия 5 получават Разрешение за ползване (Акт 16)

2018

Януари 2018г.

Януари 2018г.
Завършване на ваканционен комплекс “Lucky Seasons” в град Бяла.

2017

2017

Януари 2017г.

Януари 2017г.
Сграда Фамилия 9  получава удостоверение за въвеждане в експлоатация

2016

2016

Комплекс “Lucky Seasons” получава първа награда в категория „Ваканционен комплекс“ на регионалния конкурс „Златен отвес“

2015

2015

Октомври 2015г.

Октомври 2015г.
Сграда Фамилия 2 получава втора награда в категория „Жилищни сгради“ на регионалния конкурс “Златен отвес“

2015

Август 2015г.

Август 2015г.
Сграда Фамилия 2 получава Разрешение за ползване (Акт 16)

2013

2013

Октомври 2013г.

Октомври 2013г.
Комплекс Фамилия получава първа награда в категория Жилищни сгради на регионалния конкурс „Златен отвес“, а комплекс “Sunny Seasons”  – втора награда в категория ваканционен комплекс.

2013

Септември 2013г.

Септември 2013г.
Сграда Фамилия 1 получава Разрешение за ползване (Акт 16)

2013

Март 2013г.

Март 2013г.
Завършване на ваканционен комплекс „Sunny Seasons” в град Бяла

2010

2010

Септември 2010г.

Септември 2010г.
Стартиране строителството на първа сграда от ваканционен комплекс “Lucky Seasons” в град Бяла, разположен на площ от 6200кв.м.

2010

Април 2010г.

Април 2010г.
Стартиране на строителството на жилищен комплекс Фамилия в град Варна, разположен на площ от 20 000 кв.м.

2007

2007

„РУД-Варна” АД е вписана в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа, втора, четвърта и пета категория.

2005

2005

Стартиране на първи проект високо строителство – ваканционен комплекс “Sunny Seasons” в град Бяла, разположен на площ от 7500 кв.м.

2004

2004

Безизкопно полагане на тръби и изграждане на външни и вътрешни ВиК мрежи, както и хоризонтални сондажи със специализирана техника

2003

2003

Въвеждане на Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, в съответствие с международните стандарти (ISO 9001:20015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007)

2001

2001

До 2010г. се занимава и с телекомуникационно строителство

2001

За периода 1999-2013г. компанията е положила над 3 000 000 кв.м. хоризонтална пътна маркировка и е монтирала над 680 000 м. стоманена предпазна ограда при изпълнение на обекти в България, Македония, Албания и Украйна.

2001

РУД-Варна АД започва работа и в чужбина – Македония, Албания и Украйна

1999

1999

Създаване на „РУД-Варна“ АД с основни дейности: полагане на пътна маркировка, монтаж на стоманена предпазна ограда и телекомуникационно строителство.

ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО
Основна грижа на Ръководството на РУД – Варна АД е да планира и осъществява процесите в съответствие с желанието на клиентите, компетентността и отговорността на своите служители, спазвайки приетите норми за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда. Стремежът ни е да предлагаме конкурентни услуги, с високо качество, което да гарантира съществуването и развитието на фирмата.
Основният девиз на РУД – Варна АД се представя в израза:
„Доверие, завоювано с качество и професионализъм”,
а основната ни цел е да задоволим максимално изискванията и очакванията на нашите клиенти, служители и обществото. За постигането на тази цел в дружеството е внедрена Интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда в съответствие с изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.
Ръководството на РУД – Варна АД е съпричастно с Интегрираната система за управление и със своята всекидневна управленческа дейност осигурява условия за нейното ефективно функциониране и работи активно и целенасочено за утвърждаване на нейните принципи във всички дейности и звена на фирмата. Чрез разработването и внедряването на Интегрираната система за управление, ръководството на РУД – Варна АД се стреми да постигне основните си цели в следните насоки:
• Към клиентите:
– постоянно подобряване на ефективността и ефикасността при управлението на процесите;
– стриктно спазване на съгласуваните с клиентите договори и изграждане на доверени отношения на база коректност, надеждност и обмен на информация;
– проучване на възможностите и перспективите на конкурентни фирми и отчитането им при планирането на качеството;
– установяване на взаимноизгодни връзки с партньори и доставчици.
• Към служителите:
– oсигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, насърчаване разгръщането и най-доброто оползотворяване на човешките качества, възможност за участие на служителите в планирането и управлението на работата им;
– предотвратяване на нараняванията и заболяванията;
– създаване на условия за повишаване на квалификацията на всеки служител в съответствие с изискванията за качество на осъществяваните процеси.
• Към акционерите.
– защита на инвестициите на акционерите и приемлива възвръщаемост.
• Към обществото и околната среда:
– извършване на стопанска дейност, като отговорни членове на обществото;
– спазване на законите в страните, в които работим и човешките права;
– опазване на околната среда чрез стриктно спазване на екологичното законодателство и поставяне на собствени цели в областта на екологията;
– предотвратяване на замърсяването на околната среда.
Периодично в рамките на Прегледите на ръководството РУД – Варна АД дефинира критерии и измерими стойности за тяхното постигане за едногодишни периоди. Те подлежат на периодичен анализ за изпълнение с отговорността на УПР.
За постигане на настоящите цели, организацията и Интегрираната система за управление на РУД – Варна АД са изградени по начин, позволяващ пълен контрол на процесите и превантивно осигуряване на качеството им.
Ръководството на РУД – Варна АД е изградило настоящата система, разчитайки на високата квалификация на своите сътрудници, при висока степен на мотивация и в съответствие с произтичащите отговорности при изпълнение на дейността.
С отговорността на ръководството на РУД – Варна АД Политиката на фирмата се разпространява до знанието на всички нейни сътрудници, в съответствие с Декларацията на ръководството. Политиката на фирмата се разпространява и до външни заинтересовани страни и до обществеността чрез публикуване на фирмения уеб-сайт, с отговорността на УПР.
Отговорността за внедряване на настоящата политика по качеството, както и целите произтичащи от нея, е на Изп. директор на РУД – Варна АД.
Политиката подлежи поне веднъж годишно на преглед за адекватност и оценка на нейното изпълнение в рамките на прегледа на ръководството.