ЗА НАС

   "РУД – Варна” АД е компания с дългогодишна традиция в областта на строителството. Основни направления, в които дружеството се специализира и развива своята дейност през годините са:
    - строителство на жилищни и административни сгради;
    - безизкопно полагане на тръби;
    - пътно строителство, в това число полагане на хоризонтална пътна маркировка и монтаж на стоманена предпазна ограда;
    - изграждане на външни и вътрешни В и К мрежи;
    - изграждане и ремонт на телекомуникационни мрежи.
   Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от четири души. Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор е Живко Вълчанов. “РУД – Варна” АД е едноличен собственик на капитала на  “РУД – Инвест” ЕООД.
   “РУД – Варна” АД има изградена Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Изградената в дружеството система за управление на качеството, аспектите на околната среда и  здравословните и безопасни условия на труд гарантира добра организация на работа, проследимост и изпълнение на възложените работи с високо качество.
  „РУД – Варна” АД е редовен член на Камарата на строителите в България. Изпълнителният директор на дружеството е член на Областния съвет на КСБ - ОП - Варна.
  От 2007г. „РУД – Варна” АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите, за изпълнение на строежи със следния обхват:
   - Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата инфраструктура, електронни съощителни мрежи и съоръжения - строежи от втора до пета категория;
   - Втора група – строежи от транспортната инфраструктура - строежи от трета и четвърта категория;
   - Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опзването на околната среда - строежи отвтора до трета категория;
   - Пета група – отделни видове СМР, съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство с класове: 41.20; 42.11; 42.22; 42.99.
   "РУД - Варна" АД членува в Сдружение "Българска браншова асоциация пътна безопасност". Изпълнителният директор на дружеството е член на Управителния съвет на сдружението.      


varna             sunny                              nagrada 2016      

МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

“РУД – Варна” АД има изградена Интегрирана система за управление в съотвествие със стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, която гарантира изпълнение с високо качество.